Uitgelicht

Ook voor jouw kinderen

Just Stam

€ 24.95

Gaat Trump opnieuw winnen?

Henk Visscher

€ 18.95

De Tarzan van Limburg

Jochem Botman

€ 29.95

Buigen of barsten

Kees Schulten

€ 19.95

Nederlanders bekeken

Pieter Stokvis

€ 19.95

Echt Waar!

Frank Heine

€ 17.95

Diversiteit, identiteit en de ‘culture wars’

Paul Cliteur, Perry Pierik

€ 19.95
Schuif naar rechts voor meer

Facebook updates

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

3 hours ago

Uitgeverij Aspekt

In het Nederlands Dagblad verscheen een recensie van 'Grond zonder rust', het boek over Haïti door Marcel Catsburg. Catsburg is als taalkundige afgestudeerd op het Haïtiaans Creool en heeft vijf jaar op Haïti gewerkt. Hij kent het land beter dan anderen.
In Metro Nieuws stond onlangs een interview met o.a. Marcel Catsburg dat de moeite van het lezen waard is:
www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/2020/01/tien-jaar-na-de-aardbeving-op-haiti-is-het-land-nog-niet-af

Meer informatie en bestellen:
uitgeverijaspekt.nl/boek/grond-zonder-rust/
... See MoreSee Less

In het Nederlands Dagblad verscheen een recensie van Grond zonder rust, het boek over Haïti door Marcel Catsburg. Catsburg is als taalkundige afgestudeerd op het Haïtiaans Creool en heeft vijf jaar op Haïti gewerkt. Hij kent het land beter dan anderen. 
In Metro Nieuws stond onlangs een interview met o.a. Marcel Catsburg dat de moeite van het lezen waard is:
https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/2020/01/tien-jaar-na-de-aardbeving-op-haiti-is-het-land-nog-niet-af

Meer informatie en bestellen:
https://uitgeverijaspekt.nl/boek/grond-zonder-rust/Image attachment

Van de hand van de oud-directeur van het NIOD dr. Kees Schulten verschijnt 'Buigen of barsten. De tweede Boerenoorlog 1899-1902'.

In 1899 kwamen in zuidelijk Afrika de Boerenrepublieken Transvaal en Oranje-Vrijstaat in oorlog met Groot-Brittannië dat zijn machtspositie in dat deel van Afrika probeerde te versterken. In mei 1902 kwam er een einde aan de strijd en werden de twee republieken opgenomen in het Britse Imperium. Daar vormden zij met de Britse Kaapkolonie en de Britse kolonie Natal een eenheid waaruit de Republiek Zuid-Afrika zich zou gaan ontwikkelen. In dit boek wordt het verhaal verteld van de Boeren die niet wilden buigen voor de Britse overmacht. Hun strijd werd onder meer in landen als Nederland, Duitsland, Frankrijk en Rusland, om maar enkelen te noemen, van dag tot dag gevolgd. De bevolkingen van die landen stonden als een man achter de Boeren. Steuncomités werden gevormd voor de uitzending van ambulances. Maar in tegenstelling tot wat de Boeren gehoopt hadden, hielden hun regeringen zich afzijdig, want geen enkel land wilde in conflict komen met het Britse rijk dat de zeeën beheerste. In deze publicatie wordt ingegaan op het waarom van de Tweede Boerenoorlog, wat het krijgsbeleid van de Britten en Boeren inhield en hoe die oorlog verlopen is.

Dr. Kees Schulten was van 1974 tot 1990 hoofd van de toenmalige Sectie Militaire Geschiedenis van de Landmachtstaf en van 1990 tot 1995 directeur van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Hij was van 1990 tot 2000 voorzitter van de Commission Internationale d’Histoire Militaire. Hij publiceerde over de Nederlandse militaire geschiedenis, het Nederlandse verzet in de Tweede Wereldoorlog en de Slag bij Waterloo. Zijn meest recente publicatie was Kunstroof. Nederlands bezit in Franse handen. 1795-1815 (Zutphen 2018).

#buigenofbarsten #geschiedenis #nonfictie NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies
... See MoreSee Less

Van de hand van de oud-directeur van het NIOD dr. Kees Schulten verschijnt Buigen of barsten. De tweede Boerenoorlog 1899-1902.

In 1899 kwamen in zuidelijk Afrika de Boerenrepublieken Transvaal en Oranje-Vrijstaat in oorlog met Groot-Brittannië dat zijn machtspositie in dat deel van Afrika probeerde te versterken. In mei 1902 kwam er een einde aan de strijd en werden de twee republieken opgenomen in het Britse Imperium. Daar vormden zij met de Britse Kaapkolonie en de Britse kolonie Natal een eenheid waaruit de Republiek Zuid-Afrika zich zou gaan ontwikkelen. In dit boek wordt het verhaal verteld van de Boeren die niet wilden buigen voor de Britse overmacht. Hun strijd werd onder meer in landen als Nederland, Duitsland, Frankrijk en Rusland, om maar enkelen te noemen, van dag tot dag gevolgd. De bevolkingen van die landen stonden als een man achter de Boeren. Steuncomités werden gevormd voor de uitzending van ambulances. Maar in tegenstelling tot wat de Boeren gehoopt hadden, hielden hun regeringen zich afzijdig, want geen enkel land wilde in conflict komen met het Britse rijk dat de zeeën beheerste. In deze publicatie wordt ingegaan op het waarom van de Tweede Boerenoorlog, wat het krijgsbeleid van de Britten en Boeren inhield en hoe die oorlog verlopen is.

Dr. Kees Schulten was van 1974 tot 1990 hoofd van de toenmalige Sectie Militaire Geschiedenis van de Landmachtstaf en van 1990 tot 1995 directeur van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Hij was van 1990 tot 2000 voorzitter van de Commission Internationale d’Histoire Militaire. Hij publiceerde over de Nederlandse militaire geschiedenis, het Nederlandse verzet in de Tweede Wereldoorlog en de Slag bij Waterloo. Zijn meest recente publicatie was Kunstroof. Nederlands bezit in Franse handen. 1795-1815 (Zutphen 2018).

#buigenofbarsten #geschiedenis #nonfictie NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies

1 day ago

Uitgeverij Aspekt

... See MoreSee Less

Reactie op WESTERLING recensie HISTORIEK: Een andere kijk op de kapitein Raymond Westerling ?

De op 16-01-2020 op uw website gepubliceerde recensie van Drs. Kees-jan de Jager, staat zover af van de inhoud van het boek dat hij bespreekt, dat het noopt tot een reactie.
Op de eerste plaats roept de recensie de vraag op of hij het boek wel heeft gelezen. En indien dat het geval is of hij het heeft begrepen.
Daarnaast is het in de betreffende recensie opmerkelijk en getuigt van wetenschappelijk dedain wanneer de recensent in de laatste alinea stelt dat het ontbreken geschiedenisonderwijs op academisch niveau bij de heer Geersing tot een bescheidener opstelling had moeten leiden.
In de alinea met de kop “ Inleiding “ maakt de recensent gewag van een frontale aanval door Geersing op een aantal wetenschappelijke studies waaronder een aantal proefschriften en schrijft dan dat Geersing deze kwalificeert als “ onhistorische kletskoek “. In zijn boek legt Geersing echter uitgebreid en beargumenteerd uit waarom hij deze, aan derden ontleende term , gebruikt en waarom hij zijn pijlen richt op de schrijvers van de door hem bekritiseerde studies. Dat is een verantwoorde manier van doen. Daar kan de recensent het niet mee eens zijn maar laat hij elke onderbouwing van zijn zienswijze achterwege.
In de volgende paragraaf met de kop “ Antikoloniale positie “ wijst de Jager op de opvatting van Geersing omtrent het negatieve beeld van Westerling dat door historici wordt ingenomen en dat dit veelal is gebaseerd op een ideologische antikoloniale positie waardoor het verleden wordt beoordeeld met de ideologische normen van vandaag. Maar hij vergeet erbij te vertellen dat Geersing dat in zijn boek uitgebreid uitlegt en toelicht.
In de daaropvolgende paragraaf beschrijft hij het standpunt van Geersing ten aanzien van de besluitvorming voor de inzet van het Depot Speciale Troepen en de uitoefening van het standrecht. Hij verzuimt erbij te vertellen waarom het Depot Speciale Troepen was opgericht, welke bestuurlijke onhoudbare situatie er was ontstaan in Zuid Celebes, hoe de politiek / militaire besluitvorming in Batavia zich heeft voltrokken, hoe de militaire besluitvorming zich heeft afgespeeld, welke argumenten hebben geleid tot de instelling van de Staat van oorlog en beleg in bepaalde gebieden van Zuid Celebes en op welke wijze Justitie in Batavia en op Zuid Celebes betrokken was. Hier wreekt zich hoogstwaarschijnlijk het gebrek aan kennis over de besluitvorming voor de inzet van speciale troepen, het optreden van deze speciale troepen, kennis op het gebied van het internationaal recht, het staatsnoodrecht, het oorlogsrecht en ook op het gebied van de guerrilla oorlogvoering. Het lijkt erop dat hij daarvoor in de plaats de betreffende hoofdstukken uit de boeken van IJzereef, De Moor en Limpach nog eens heeft gelezen en daaruit geciteerd heeft in plaats van zich echt te verdiepen in het boek van Geersing en in de rapporten die in opdracht van het bevoegde gezag over deze kwestie zijn geschreven.

Dat het boek niet gemakkelijk leest zegt meer over de leesvaardigheid van de recensent dan over de kwaliteit van het boek. Niet elke lezer heeft immers een in het vak geschiedenis academische scholing gehad. Vandaar dat Geersing voor de geïnteresseerde lezer de inhoud van het boek toegankelijker maakt door ieder geschiedkundig werk ook afzonderlijk te bespreken. Dan blijkt ook dat structurele onjuistheden en onzorgvuldigheden door vele academische geschiedschrijvers over dit thema eenvoudig van elkaar zijn overgenomen en zo hun weg naar publicaties en de media hebben gevonden.
Ook met betrekking tot de terminologieën als terroristen en extremisten heeft Geersing in zijn boek uitgelegd wie en wat hij daaronder verstaat. Hij geeft ook voorbeelden uit de rapporten van Enthoven en van Rij/ Stam waarom hij die termen hanteert. Maar als de academische geest is gefocust op andere typeringen dan kan dat de kijk op de werkelijkheid van die episode in onze geschiedenis vertroebelen.

Dan over het aspect objectieve en subjectieve geschiedschrijving. Het is nu juist in Hoofdstuk 1 van het boek dat Geersing daar uitgebreid bij stilstaat. Daar kun je als wetenschapper het niet mee eens zijn maar dat moet dan weerlegd worden op basis van argumenten. Dan kan niet volstaan worden met een citaat uit het collegedictaat van het eerste college Geschiedenis aan de universiteit.
Dan het Nederlands perspectief en de Indonesische bronnen zoals dat in de recensie is gebeurd.
Als er voorafgaande aan de inzet en achteraf na het optreden beoordeeld en geoordeeld moet worden over de rechtmatigheid van het militaire optreden dan zal dat dienen te gebeuren op basis van de feiten die zich hebben voorgedaan en de toetsing daarvan aan de maatstaven van toen. Die zijn te vinden in Internationaal rechtelijke-, Nederlandse- en Nederlands Indische bronnen. Begrippen als soevereiniteit, oorlog en oorlogsmisdrijf, staat van oorlog en beleg zijn niet te vinden in bronnen afkomstig uit de geproclameerde republiek Indonesië. De feiten afkomstig hieruit heeft Geersing vermeld.

En als dan ook nog te lezen valt dat Geersing geen Indonesische bronnen heeft gebruikt is dat eens te meer een bewijs voor de stelling dat de Jager het boek niet heeft gelezen. Hij heeft bijvoorbeeld zeer uitgebreid stil gestaan bij twee standaardwerken op het gebied van guerrilla oorlogvoering van de generaal Nasoetion en de generaal Simatupang. In die boeken hebben ze hun ideeën op dat gebied uitgebreid uiteengezet. En dan schrijven dat er geen Indonesische bronnen zijn gebruikt is eigenlijk om Geersing te citeren “onhistorische kletskoek “ . Of had Geersing zich wellicht moeten baseren op de mythes die ten grondslag liggen aan de monumenten in Udang en Soerabaja en wat daarop wordt uitgebeeld of wellicht op het leugenachtige rapport
“ Massacre in Makassar “ dat is gestuurd naar de Veiligheidsraad van de UN ? Producten ontleend aan propagandistische motieven zoals de Indonesische Let. Col. Dr. M. Natzir Said, SH, Indonesisch militair historicus en verbonden aan het Geschiedkundig Onderzoek der Strijdkrachten in 1977 met zoveel woorden schrijft in een brief aan Westerling. Dat is geen geschiedschrijving.
Vandaar het advies aan recensent om het boek nog een keer te lezen en het nu grondiger te doen.

Samengevat past deze recensie in het beeld over Westerling dat in de historische wetenschap wordt gecreëerd en in de media veelal klakkeloos wordt geparafraseerd. Geersing legt zich daar niet bij neer en riposteert op verantwoorde wijze de waanideeën en mythes die over de persoon Westerling bestaan. En dat is inderdaad te kwalificeren als “ Een andere kijk op de kapitein Westerling “ maar dan zonder vraagteken erachter.
Deze recensie is er een van het kaliber “ lange halen snel thuis “ en past in de lange, haast niet te stuiten, rij van negatieve beeldvorming over deze man in kwestie.

Ton Kempenaars
Ex-hoofdofficier van het Korps Commandotroepen
Militair jurist
Militair staflid Commission of Experts-UN
Head of Mission ICTY-UN
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Dit liegt er niet om...

Laad meer

Boeken

Zoek in ons totale assortiment met meer dan 2.500 titels.

Categorieën

 • Alle Boeken
 • De euro-ramp treft ons allemaal

  M. Dessing

  ISBN: 9789059111707
  Paperback / softback
  Meer
  Prijs: € 16.95

  De witte stilte

  J. London, Jack London, Hans Dutting

  ISBN: 9789059111844
  Paperback / softback
  Meer
  Prijs: € 19.95

  Geef mij maar een slappe whisky

  A.-M. Schutten

  ISBN: 9789059114357
  Paperback / softback
  Meer
  Prijs: € 12.95

  Stille finale

  Henk Vaessen

  ISBN: 9789059114968
  Paperback / softback
  Meer
  Prijs: € 19.95

  Jan Plesman

  A. Plesman

  ISBN: 9789059115095
  Paperback / softback
  Meer
  Prijs: € 22.95

  De dodelijke planning van Al-Qaida

  E. Vermaat, Emerson Vermaat

  ISBN: 9789059112315
  Paperback / softback
  Meer
  Prijs: € 22.95

  De arbeider

  E. Junger, Ernst Jünger, M. Heijdra

  ISBN: 9789059114029
  Hardback
  Meer
  Prijs: € 39.95

  Het calvinisme

  A. Kuyper, Harinck, Lemm, Kinneging

  ISBN: 9789059110458
  Paperback / softback
  Meer
  Prijs: € 19.98

  De eerste dag aan de Somme

  M. Middlebrook

  ISBN: 9789059112728
  Paperback / softback
  Meer
  Prijs: € 19.95

  De dwalende hoer

  N. Franco, I. Leemans

  ISBN: 9789059112766
  Paperback / softback
  Meer
  Prijs: € 16.98

  Titel onbekend

  ISBN: 9789461530301
  Paperback / softback
  Meer
  Prijs: € 18.95

  Celine, een briljante boef

  Em. Kummer, E. Kummer

  ISBN: 9789059114852
  Paperback / softback
  Meer
  Prijs: € 19.95

  Cinema Nostalgia

  Thomas Leeflang

  ISBN: 9789461531193
  Paperback / softback
  Meer
  Prijs: € 17.95

  Wat blijft is herinnering

  Sylvia Duijm, Jan Best de Vries

  ISBN: 9789461536471
  Paperback / softback
  Meer
  Prijs: € 12.95

  Het artikel is toegevoegd aan je winkelmand.

  Close