Ik Vincent van Gogh

Auteur: Willem Tjerkstra

ISBN: 9789464625097
Soort boek: Paperback / softback
Aantal pagina's: 348
Publicatie datum: 02-05-2022
Prijs: € 21.95

In winkelmand

Ik Vincent van Gogh

Ik Vincent van Gogh is it fjouwertweintichste boek yn de rige fan In Fryske Odyssee. Dêryn is it libbensferhaal fan Bouke Blomhof opnommen, boer oan de Fluezen by It Heidenskip. Dit ferhaal is in ûnderdiel fan tal fan oare ferhalen, libbensbeskriuwings, mytyske teksten, novellen en romans, dy’t allegear in relaasje hawwe mei it libben fan de haadpersoan. De grutte roman oer de Blomhofs is de reade trie dy’t troch it gehiel rint.

Yn Mei it Mystearje, Mei Russyske Mystearjes, It Godsmystearje, Mysterieuze krêften, Bertekrêft, Krêftfjilden, Krêft fan it Folk, Mei Gidsen nei Hichten, Hege Flecht, Dynamyske Bestimming, Oergongen en Swart Gat wurdt it libben fan Bouke beskreaun fan syn bernejierren ôf (1944) oant midden 2002.

Ik Vincent van Gogh hie de titel wêze kind fan de autobiografy fan de wrâldferneamde skilder. In eigen beskri-uwing hie grif mearwearde hân njonken tal fan boeken oer syn libben en wurk. No’t Vincent van Gogh gjin autobiografy skreaun hat, is de auteur de útdaging oangongen om de fingearre autobiografy Ik Vincent van Gogh te skriuwen. Hy koe him op trije gebieten ferpleatse yn Van Gogh: as amateur-skilder, as deskundige mei lyksoartige ûnderfinings op it mêd fan it wolwêzen en as auteur fan it mystearje fan it libben yn relaasje mei de godsfraach. Op grûn fan dizze oerienkomsten tusken Vincent van Gogh en de auteur is de fingearre autobio-grafy de muoite wurdich om lêzen te wurden.

Delen via

Het artikel is toegevoegd aan je winkelmand.

Close